Grundlæggende sergentuddannelse stampersonel (GSU/STP)

Uddannelsen som sergent ved den Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel skal gøre den kommende sergent i stand til indtræde i rækken af af de ledere der i dagligdagen udgør "kittet" mellem officeren og soldaterne. Uddannelsen starter den livslange dannelsesproces som sergenten i karrieren som befalingsmand vil opleve i dagligdagen og som aldrig må ende.

Uddannelsen er starten på det grundlag der gør sergenten i stand til at lede og føre mandskabet i krig og de kompetencer der gør sergenten i stand til at udvise lederskab i udførelsen af sin daglige tjeneste.

Den professionelle befalingsmand stræber altid efter at være den gode rollemodel og udvise god mandskabsbehandling. Det er et ideal der blandt andet gøres ved at udvise en solid fagligehed i tjenesten.

Det, at være en befalingsmand er en holdning - en livstilgang, der er gennemgående i befalingmandens adfærd både i og udenfor tjenesten. Det er en forståelse for, "at opgaver skal tages og ikke fås".

Ansøgeren skal ved en optagelseskommission ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (FVR), ud fra en helhedsvurdering, være fundet egnet til gennemgang af uddannelsen. Desuden skal eleven, som minimum, være omskolet på følgende våben inden første mødedag på uddannelse:
 • HBU 1001 Basisteori (Q 02115659) for så vidt angår krigens love samt militær disciplinarlov, retspleje og straffelov
 • HBU 1005 Førstehjælp (Q 02115661).
 • HBU 1009 Orienteringslære (Q 02115663).
 • HBU 1011 Signaluddannelse (Q 02115664).
 • HBU 1017 Basic search (Q 02703721).
 • HBU 1021 Felttjeneste (Q 02115669).
 • HBU 1030 Skyttetjeneste (Q 02115672) for så vidt angår færdigheder som enkeltkæmper, således at han/hun umiddelbart kan indgå i en infanterigruppe som geværskytte eller panserværnsskytte.
 • HBU 1025 84 MM Panserværnsvåben M/95 og M/97 (Q 02115671).
 • HRU 233 FÆL Våbenuddannelse II, gevær M/95-familien (Q 02330230).
 • LMG M60E6, SRS-uddannelse (Q 03199379).
 • MFT I (Militær Fysisk Træner I uddannelse) (Q 02669016). (se bemærkning omhandlende udnævnelse)

For kamptroppernes vedkommende være omskolet til TMG/FA og have gennemgået uddannelsen:

 • HRU 244 TMG/FA M/50, 12,7 MM Tungt maskingevær i feltaf-futage (Q 02330261), HRU 245B, TMG/FA M/50/2001 (Q 02634780), eller tilsvarende kvalifikation.

Efter afslutningen af uddannelsen vil eleven have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • Have viden om den afsiddede infanterigruppes indsættelse i kamp i rammen af delingen.
 • Have forståelse for ledelse og lederskab i Forsvaret, herunder ledelsesgrundlaget og grundlæggende ledelsesteorier i relation til virket som befalingsmand.
 • Have viden om instruktørvirke i forsvaret.
 • Have forståelse for sikkerhedsbefalingsmandens opgaver og ansvar.
 • Have forståelse for befalingsmandens pligter og rolle i relation til forsynings- og vedligeholdelsestjeneste.
 • Have viden om tjenesterelaterede emner, herunder særligt grundlæggende militær retslære, krigens love og Forsvarets rolle og organisation.
 • Have forståelse for Militær Fysisk Træning i Forsvaret.

Færdigheder

 • Kunne vælge og anvende hensigtsmæssig taktisk doktrin for en afsiddet infanterigruppe, herunder vurdere egen taktiske situation og koordinere med sideordnede og foresatte.
 • Kunne anvende 5-punktsbefalingen som videreformidlingsredskab.
 • Kunne anvende forsvarets ledelsesprincipper og grundlæggende ledelsesteori i rollen som gruppefører og instruktør.
 • Kunne vælge og anvende hensigtsmæssige undervisningsmetoder i tilrettelæggelsen af lektioner og formidle læring som instruktør for grupper på op til 15 mand på baggrund af en faglærers direktiv, herunder løbende evaluere og vejlede undergivent personel.
 • Kunne identificere problemstillinger på en skydebane og sikre at sikkerhedsmæssige bestemmelser overholdes.
 • Kunne vurdere skydningens kvalitet og give relevant vejledning herefter.
 • Kunne udføre almene administrative opgaver.
 • Kunne vælge og anvende relevante metoder og teknikker under Militær Fysisk Træning.
 • Kunne fører et køretøj til kategori B til fastbanet vej (B-kørekort).

Kompetencer

 • Kunne tage ansvar, som taktisk fører, for en afsiddet infanterigruppe før, under og efter alle taktiske aktiviteter, herunder befale for, indøve og koordinere indsættelsen med sideordnede og foresatte i føringssituationer i forbindelse med kamp fra stilling og indretning af beredskabsområde.
 • Kunne planlægge og tage ansvar for forberedelse af pålagte opgaver, herunder tage ansvar for ledelse og motivation af soldater i forbindelse med opgaveløsningen.
 • Kunne tage ansvar for undervisningen af grupper på op til 15 mand med udgangspunkt i en læringsplan indenfor indlært stof.
 • Kunne tage ansvar for sikkerhedsbefalingsmandens opgaver på skydebanen som beskrevet jf. gældende sikkerhedsbestemmelser for skydning.
 • Kunne tage ansvar for den logistiske tjeneste, herunder den forebyggende vedligeholdelse i gruppen.
 • Kunne tage ansvar for egen og gruppens fysiske træning.
 • Kunne tage ansvar for egen opførsel og adfærd så denne er passende for en befalingsmand i hæren, herunder tilsikre disciplin og moral hos undergivent personel gennem respekt og ligeledes møde sideordnede og foresatte med respekt.

Uddannelse indeholder følgende fag inddelt i fagområder.

Føringsuddannelse

 • Taktik på gruppe- og delingsniveau
 • Befalingsudgivelse
 • Praktisk føringsvirke

Ledelse

 • Ledelsesteori
 • Motivationsteori
 • Personlig udvikling
 • Grundlæggende gruppepsykologi
 • Praktisk anvendelse af grundlæggende ledelsesteorier

Uddannelseslære

 • Undervisningsmetoder
 • Læringsmotivation
 • Instruktørvirke

Grundlæggende militære færdigheder:

 • Tjenestekendskab
 • Forsynings- og vedligeholdelsestjeneste
 • Militær fysisk træning.

Uddannelsen gennemføres som en vekslen imellem undervisning og praktik, med fokus på sergentens "praktiske håndværk" i ledelses-, instruktør- og førerfunktionen. Undervisningen veksler derfor imellem instruktive lektioner og især opgaveorienterede emner.

Uddannelsen vil i høj grad være præget af, at en befalingsmand løser opgaver. Derfor vil eleven i dagligdagen møde udfordring under vejledning i form at opgaver der skal løses. Det er hensigten at eleven gennemfører egen opgaveanalyser og løser opgaverne via de lærte procedurer og metoder.

Der er under uddannelsen fokus på, at undervisningen og læringen skal afspejle og inddrage de aktuelle pædagogiske og læringsmæssige principper for Forsvaret, hvorfor deltagerorienteret undervisning og ansvar for egen læring indgår i uddannelsen.

Gennemførelsen af uddannelsen kræver en ikke uvæsentlig indsats af eleven ikke bare på det kognitive plan, men i lige så høj grad på det fysiske plan idet uddannelsens opbygning understøtter elevens evne og vilje til at tage opgaven i stedet for at få den og derigennem gå forrest i opgaveløsninger.

Hærens Befalingsmænds Kerneværdier er et gennemgående tema, der som et samlet værdigrundlag skal være med til at udvikle den kommende befalingsmands værdier, holdninger og militære disciplin.

Eleven bedømmes ud fra to overordnede hensyn - et fagligt og et dannelsesmæssigt hensyn.

Hvert enkelt modul/fag mv. afsluttes med en bedømmelse/prøve/eksamen. Bedømmelse sker som en individuel bedømmelse ved bestået/ikke bestået eller efter 7-trins skalaen.


Særlige forhold omhandlende uddannelse som Militær Fysisk Træner:
Ansøgere der opfylder øvrige krav til optagelse på Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel – kan optages på uddannelsen uden at have kvalifikationen som Militær Fysisk Træner I, men kan først udnævnes til sergent efter gennemført uddannelsen som Militær Fysisk Træner I og har opnået kvalifikationen herfor; Q 02669016

Kvalifikation: Ved tilfredsstillende gennemgang tildeles Q

Autorisation: Beskrivelse af den evt. opnåede autorisation


Feltøvelse I, er den øvelse hvor eleverne trænes i emnet beredskabsområde (BSO), hvor eleverne brugertyngden af de 4 dage på at etablere en 'perfekt' udgave af et BSO.
Eleverne uddannes løbende i befaling, dvs at modtage NKDELs befaling og udfra denne formulere gruppeførerens befaling. Øvelsen skifter mellem at taktisk ramme og uddannelsesramme.


Feltøvelse II, er den øvelse hvor eleverne trænes i emnet kamp fra stilling i delingsramme (KSTL). Eleverne bruger tyngden af de 4 dage på at etablere en 'perfekt' udgave af en KSTL i dens fulde udgave, med både alternative stillinger og BI opgaver.
De første par dage bruges på at etablere KSTL samt indøvelse af kampen. Det sidste døgn gennemføres selve kampen i dagslys og mørke. Eleverne er iført vores laser dual system (LDS), således eleven får et indtryk af effekten af at være den defensive, forberedte part i KSTL.

Eleverne uddannes løbende i befaling, dvs at modtage DF DELs befaling og udfra denne formulere gruppeførerens befaling. Øvelsen skifter mellem at taktisk ramme og uddannelsesramme.

OGU Ledelse
Commandteam

Henrik Frick Kirkegaard

Major - Chef OGU

Søren Bille Kristoffersen

Seniorsergent - UDDBM/ESI

Næstkommanderende OGU

Finn Thomsen

Chefsergent

Telefon:
+45 2550 6502

Mail:
fak-hs-ogunk

Heraldik
Næste opstart
GSU/STP 19-2 12 aug 2019
© 2019 - Hærens sergentskole. Skriv til webmaster